Saturday, 23 July 2016

14.இந்திய வரலாறு

இந்திய வரலாறு
261.  மஹ்மூத்தின் ஆட்சிக் காலம் என்ன?        கி.பி. 1482 – 1518.
262. பீராரில் சுதந்திர அரசை ஏற்படுத்தியவர் யார்? பதௌலா இமத்ஷா
263. பீரார் எந்த ஆண்டு சுதந்திர அரசானது? கி.பி. 1484.
264. பீஜப்பூரில் சுதந்திர அரசை ஏற்படுத்தியவர் யார்?      யூசப் அடில்கான்
265. பீஜப்பூர் எந்த ஆண்டு சுதந்திர அரசானது?       கி.பி. 1489
266. அகமது நகரில் சுகந்திர அரசை ஏற்படுத்தியவர் யார்?         மாலிக் அகமத்
267. அகமது நகர் எந்த ஆண்டு சுதந்திர அரசானது?          கி.பி. 1490.
268. கோல்கொண்டா அரசு யார் தலைமையில் சுதந்திர  அரசானது?       குலிஷா
269. கோல்கொண்டா அரசு எந்த ஆண்டு சுதந்திர அரசானது?   கி.பி. 1512.
270. பீடார் அரசு யார் தலைமையில் சுதந்திர அரசானது? அமிர் அலிபரித்
271. கி.பி.1574– இல் அகமது நகர் எந்த அரசுடன் இணைத்துக்   கொள்ளப்பட்டதுபீரார்.
272. கி.பி. 1686 –இல் பீஜப்பூர் அரசை முகலாய அரசுடன் இணைத்தவர் யார்? ஓளரங்கசீப்
273. அகமது நகரை முகலாய அரசுடன் இணைத்தவர் யார்?  ஷாஜகான்
274. அகமது நகர் முகலாய பேரரசுடன் எந்த ஆண்டு    இணைக்கப்பட்டது?   கி.பி. 1633.
275. கி.பி. 1687-இல் கோல்கொண்டா அரசை முகலாய அரசுடன் இணைத்துக் கொண்டவர் யார்?       ஓளரங்கசீப்
276. கி.பி. 1618 –இல் பீடாரை இணைத்துக் கொண்ட அரசு  எது?  பீஜப்பூர்
277. "தக்காணத்தின் நரி" என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?    அமிர் அனபரித்.
278. "சையதுதீன் கோரி" என்பவர் யாருடைய அமைச்சர்?   இரண்டாம் முகமது
279.  குடிப்பழக்கம்இ சூதாட்டம் போன்றவற்றை ஒழிக்க முயற்சி   மேற்கொண்ட பாமினி அரசர் யார்?     ஹீமாயூன்.
280. "கொடுங்கோலன்" என்ற பட்டத்தைப் பெற்ற பாமினி அரசர் யார்?   ஹீமாயூன்.
281. பாமினி அரசின் கடைசி சுல்தான் யார்?   கலிம் உல்லா
282. கலிம் உல்லா எந்த ஆண்டு இறந்தார்?    கி.பி. 1527.
283. பெர்குகன் என்பவரால் புகழப்படும் கோவில் எது?    விட்டல் சுவாமி கோவில்No comments:

Post a Comment