Friday, 15 July 2016

43.பிழைத்திருத்தம்

பிழைத்திருத்தம்
21.வரிசை ஒன்றுடன் வரிசை இரண்டினைப் பொருத்தி வரிசைகளுக்குக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொகுப்பில் இருந்து சரியான விடையினைத் தெரிவு செய்க
வரிசை ஒன்று               வரிசை இரண்டு
அ)   Internet             1.மின் இதழ்
ஆ)  Search Engine       2.மின் நூல
இ)   E-Journal            3.இணையம்
ஈ)   E-Book               4.தேடுபொறி
அ    ஆ   இ    ஈ
அ    4    2    1    3   
ஆ   2    4    3    1   
இ    3    4    1    2   
ஈ    1    3    2    4   
விடை : இ 3    4    1    2

22.இவற்றில் பொருத்தமற்ற இணை எது
அ)இண்டஸ்வரி தொழிலகம்
ஆ)புரொ நோட்டு - ஒப்புச்சீட்டு
இ)பாஸ்போர்ட்டு முகப்புச்சீட்டு
ஈ)விசிட்டிங்கார்டு காண்புச்சீட்டு
விடை : இ)பாஸ்போர்ட்டு முகப்புச்சீட்டு

23.இவற்றில் பொருத்தமற்ற இணை எது?
அ)லாண்டரி வெளுப்பகம்
ஆ)பிளாஸ்டிக் - நெகிழி
இ)ஜெராக்ஸ் - ஒளிப்படி
ஈ)கேபிள் - கட்டமைப்பு
விடை : ஈ)கேபிள் - கட்டமைப்பு

24.விசா என்பதற்கான சரியான தமிழ் சொல்
அ)பயணச்சீட்டு
ஆ)கடவுச் சீட்டு
இ)நுழைவுச் சீட்டு
ஈ)உறுதிச் சீட்டு
விடை : இ)நுழைவுச் சீட்டு

25.இவற்றில் பொருத்தமற்ற இணை எது?
அ)டெம்ப்பரரி தற்காலிகம்
ஆ)பர்மணென்ட் - பணிநீக்கம்
இ)சஸ்பெண்ட் - பணிநீக்கம்
ஈ)ஸ்டேம்ப் - அஞ்சல் தலை
விடை : ஈ)ஸ்டேம்ப் - அஞ்சல் தலைNo comments:

Post a comment