Tuesday, 12 July 2016

43.general tamil study material

1. குறை வெப்பநிலைப் பொருட்களின் செயல்பாடுகள் – கிரியோஜனிக்

2. செல்லியல் - சைட்டாலஜி

3. விலங்கின், தாவர உட்கூடு அமைப்பு -  அனாடமி

4. காற்றில் திண்ம பொருளின் இயக்கம் - அக்ரோடைனமிக்ஸ்

5. ஒலியியல் - அக்கவுஸ்டிக்ஸ்

6. தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி - ஆர்க்கியாலஜி

7. சூரிய வைத்தியம் - ஹெலியோதெரபி

8. நோய் இயல் -  பேத்தாலஜி

9. உடல் மூட்டு வியாதிகள் பற்றிய இயல் - ரூமட்டாலஜி

10. உடலின் சிறுநீரக நோய் குணமாக்கும் இயல் - யூராலஜி

11. மலைச் சிகரங்கள் பற்றியது - ஓராலஜி

12. கனவுகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி - ஒனிராலஜி

13. மருந்தியல் - ஃபார்மகாலஜி

14. உடலில் ஏற்படும் கட்டிகள் பற்றியது - ஆன்காலஜி

15. பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு - செரிகல்சர்

16. மீன்வளர்ப்பு - ஃபிஸிகல்சர்

17.உளவியல் - சைக்காலஜி

18. மொழியியல் - ஃபினாலஜி

19. குழந்தைகள் பற்றிய படிப்பியல் - பீடியாடிரிக்ஸ்

20. பாறை படிவ இயல் - பேலியண்ட்டாலஜி

No comments:

Post a comment