Sunday, 14 August 2016

44.TNPSC பொதுத்தமிழ்

TNPSC பொதுத்தமிழ்
21.ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளை தருக
          ஆல்  ஆள்            ஆழ்
அ)மனிதன்  மூழ்கு  ஆலமரம்
ஆ)மூழ்கு   ஆலமரம் மனிதன்
இ)ஆலமரம் மனிதன்   மூழ்கு
ஈ)மனிதன்   மூழ்கு   ஆலமரம்
விடை : இ)ஆலமரம் மனிதன்   மூழ்கு

22.ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளை தருக
செரித்தல்             செறித்தல்
அ)சீரணமாதல்              - திணித்தல்
ஆ)ஏற்றுக் கொள்ளல்   - தளைத்தல்
இ)நீக்குதல்                   - திணித்தல்
ஈ)சீரணமாதல்               - நெருக்குதல்
விடை : ஈ)சீரணமாதல்           - நெருக்குதல்

23.ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளை தருக
உறை                   உரை
அ)விளக்கம் கூறு   - தங்கு
ஆ)போதல்           -இருத்தல்
இ)எழுதுதல்        - பேசுதல்
ஈ)தங்கு                - விளக்கம் கூறு
விடை : ஈ)தங்கு  - விளக்கம் கூறு

24.ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளை தருக
பரவை    பறவை
அ)பருந்து - கப்பல்
ஆ)கடல்  - காகம்
இ)முயல் - ஒடம்
ஈ)எலி  - புறா
விடை : ஆ)கடல்  - காகம்

25.ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளை தருக
  ஒரு     ஒறு
அ)ஒருமை  - பிழை
ஆ)ஒன்று  - விலகு
இ)எண்  - தவறு
ஈ)ஒன்று  - தண்டி
விடை : ஈ)ஒன்று  - தண்டி

26.ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளை தருக
 கனை       கணை
அ)கனைத்தல்  - வளையம்
ஆ)ப்பிடுதல்         - வில்
இ)குரல் ஒலி        - அம்பு
ஈ)அழைத்தல்       - சொல்
விடை : இ)குரல் ஒலி    - அம்பு

27.ஒலி வேறுபாடற்ந்து சரியான பொருளை தருக
மனம்      மணம்
அ)உடல்   உள்ளம்
ஆ)நன்மை  பெருமை
இ)உள்ளம்  வாசனை
ஈ)சொல்    செயல்
விடை : இ)உள்ளம்  வாசனை

28.ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளை தருக
காண்     கான்
அ)தூரம்    ஈரம்
ஆ)பார்     மணம்
இ)காணம்   கானம்
ஈ)கண்      மண்
விடை : ஆ)பார்     மணம்

29.ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளை தருக
  கோல்        கோள்
அ)ஊன்றுகோல்  கொல்லுதல்
ஆ)கொல்லுதல்   ஊன்றுகோல்
இ)கொல்லுதல்   புறங்றுதல்
ஈ)ஊன்றுகோல்   புறங்றல்
விடை : ஈ)ஊன்றுகோல்   புறங்றல்

30.ஒரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு உரிய பொருளை தருக 'பா"
அ)பால்
ஆ)பார்
இ)பாடல்
ஈ)பாடு
விடை : இ)பாடல்No comments:

Post a comment